Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Draxxin

One-shot therapie weloverwogen keuze bij luchtweginfecties

Werkzaam bestanddeel 

Tulathromycine 100 mg/ml

Doeldier

Rund, varken en schaap.

Indicaties 

Rundvee 

Behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het rund (BRD) die geassocieerd zijn met Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni en Mycoplasma bovis die gevoelig zijn voor tulathromycine. Voordat metafylaxe uitgevoerd wordt, dient aanwezigheid van de ziekte in de kudde aangetoond te zijn.

Behandeling van infectieuze bovine keratoconjunctivitis (IBK) geassocieerd met Moraxella bovis die gevoelig is voor tulathromycine.

Varkens
Behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het varken (SRD) die geassocieerd zijn met Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, en Haemophilus parasuis en Bordetella bronchiseptica die gevoelig zijn voor tulathromycine. Voordat metafylaxe uitgevoerd wordt, dient aanwezigheid van de ziekte in het koppel aangetoond te zijn. DRAXXIN dient alleen gebruikt te worden als verwacht wordt dat de varkens binnen 2-3 dagen ziek zullen worden.

Schaap
Behandeling van de vroege stadia van infectieuze pododermatitis (rotkreupel) geassocieerd met virulente Dichelobacter nodosus, die een systemische behandeling vereist.

Toedieningswijze en dosering 

Rundvee

Een eenmalige subcutane injectie van 2,5 mg tulathromycine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht). Voor behandeling van rundvee zwaarder dan 300 kg lichaamsgewicht dient de dosis zodanig te worden verdeeld dat er op één plaats niet meer dan 7,5 ml geïnjecteerd wordt.

Varkens:
Een eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht) in de nek.

Voor behandeling van varkens zwaarder dan 80 kg lichaamsgewicht dient de dosis zodanig te worden verdeeld dat er op één plaats niet meer dan 2 ml geïnjecteerd wordt.

Aanbevolen wordt om de dieren in een vroeg stadium van de ziekte te behandelen en de respons op de behandeling binnen 48 uur na de injectie te evalueren. Als de klinische verschijnselen van de ademhalingsaandoening blijven bestaan of verergeren, of als er een terugval optreedt, dient de behandeling te worden gewijzigd, waarbij een ander antibioticum gebruikt dient te worden en de behandeling wordt voortgezet tot de klinische verschijnselen verdwenen zijn.

Schapen
Intramusculair gebruik
Een eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht) in de nek.

Om zeker te zijn van een juiste dosering dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden om onderdosering te voorkómen. Bij veelvuldig gebruik van de flacon wordt het gebruik van een opzuignaald of multidoseringsinjectiespuit aanbevolen om het overmatig doorboren van de stop te voorkomen.

Contra-indicaties

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid van de doeldieren voor macrolide antibiotica. 
Niet gelijktijdig gebruiken met andere macroliden of lincosamiden.

Wachttermijn 

Rundvee ((orgaan)vlees): 22 dagen

Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen

Schapen ((orgaan)vlees): 16 dagen

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

Bijwerkingen 

Subcutane toediening van DRAXXIN aan rundvee veroorzaakt zeer vaak voorbijgaande pijnreacties en lokale zwellingen op de injectieplaats die tot 30 dagen kunnen aanhouden. Dergelijke reacties werden niet gezien bij varkens en schapen na intramusculaire toediening. Op de injectieplaats zijn bij rund en varken gedurende ongeveer 30 dagen na de injectie pathomorfologische reacties (inclusief reversibele veranderingen van congestie, oedeem, fibrose en bloeding) aanwezig.

Bij schapen komen voorbijgaande tekenen van ongemak (hoofd schudden, wrijven op de injectieplaats, terugdeinzen) zeer vaak voor na intramusculaire injectie. Deze symptomen verdwijnen binnen een paar minuten.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:
- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertoont bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)
- soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Gebruik van het product dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten. Er dient rekening gehouden te worden met officieel, nationaal en regionaalbeleid betreffende het gebruik van antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Tulathromycine is irriterend voor de ogen. In geval van accidentele aanraking met de ogen, dienen de ogen onmiddellijk met schoon water te worden gespoeld.

Tulathromycine kan sensibilisatie veroorzaken bij contact met de huid. In geval van accidenteel contact met de huid, dient de huid onmiddellijk te worden gewassen met water en zeep.

Handen wassen na gebruik.

In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Registratienummer

EU/2/03/041/001 (20 ml)

EU/2/03/041/002 (50 ml)

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag

Alles uitvouwen
 • Ik geef u 3 redenen voor het gebruik van draxxin® bij de bestrijding van Luchtwegaandoeningen bij varkens:
  Zekerheid van een volledige kuur:
  Een one-shot therapie met Draxxin is voor veel varkenshouders een weloverwogen oplossing voor verantwoord antibioticumgebruik. Eén injectie is een volledige kuur die dan ook 100% zeker wordt afgemaakt.
  Daar komt nog bij dat varkenshouders met Draxxin de zekerheid hebben dat ieder individueel dier de juiste dosering krijgt.
  Maatwerk door individuele behandeling:
  Verantwoord gebruik is maatwerk toepassen en dus alleen geïnfecteerde dieren behandelen. Met een one-shot therapie blijft de hoeveelheid werk hierbij tot een minimum beperkt. Bovendien kan met Draxxin de dosis per dier afgestemd worden op het lichaamsgewicht. Ideaal bij minder uniforme groepen.
  Doelgericht en effectief:
  Onderzoek heeft aangetoond dat Draxxin een hoge affiniteit voor immuuncellen heeft. Daarnaast laat de farmacokinetiek van Draxxin een hoge biologische beschikbaarheid zien en heeft Draxxin een groot verdelingsvolume, waardoor het niet in het bloed blijft hangen. En dan is er nog de grote metabole stabiliteit, die zorgt voor een lange halfwaardetijd.

 • Behandeling en preventie van respiratoire aandoeningen bij het varken (SRD) die geassocieerd zijn
  met Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae,
  Haemophilus parasuis die gevoelig zijn voor tulathromycine.

 • Een eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine per kg lichaamsgewicht (equivalent aan 1 ml/40 kg lichaamsgewicht) in de nek.

   

 • Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid van het doeldier voor macrolide antibiotica.

  Het product niet gelijktijdig gebruiken met andere macroliden of lincosamiden.

  Gebruik van het product dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten en er dient rekening gehouden te worden met officieel en plaatselijk beleid betreffende het gebruik van antimicrobiële middelen.