Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Dectomax injectie

Werkzaam bestanddeel 

Per ml:
Doramectine 10,00 mg

Doeldier

Rund (niet-melkgevend), varken, schaap (niet melkgevend).

Indicaties 

Voor het rund (niet melkgevend):
Voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door maagdarmwormen, longwormen, oogwormen, horzels, luizen en mijten.:

Het spectrum omvat de volgende parasieten:

Maagdarmwormen (volwassen stadia en vierde stadium larven):
Ostertagia ostertagi (inclusief geinhibeerde stadia)
O. lyrata (alleen volw. stadia); Haemonchus placei;
Trichostrongylus axei; T. colubriformis; Cooperia
oncophora
C. pectinata (alleen volw. stadia); C. punctata;
C. surnabada (syn. mcmasteri)
Nematodirus helvetianus (uitsluitend koppelbehandeling)
N. spathiger (alleen volw. stadia)
Bunostomum phlebotomum (alleen volw. stadia)
Strongyloides papillosus (alleen volw. stadia)
Oesophagostomum radiatum
Trichuris spp. (alleen volw. stadia)

Longwormen (volwassen stadia en vierde stadium larven):
Dictyocaulus viviparus

Oogwormen (volwassen stadia):
Thelazia spp.

Horzels (parasitaire stadia):
Hypoderma bovis
H. lineatum

Bloedzuigende luizen:
Haematopinus eurysternus
Linognathus vituli
Solenopotes capillatus

Schurftmijten:
Psoroptes bovis
Sarcoptes scabiei

Het product voorkomt (her)infectie met de volgende parasieten gedurende de aangegeven periode (Soort en duur):
Ostertagia ostertagi 21-28 dagen
Dictyocaulus viviparus 28 dagen
Cooperia oncophora (uitsluitend koppelbehandeling) gem. 14-21 dagen

Voor het varken:
Voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door maagdarmwormen, longwormen, zuigende luizen en schurftmijten.

Het spectrum omvat de volgende parasieten:

Maagdarmwormen (volwassen stadia en vierde stadium larven):
Hyostrongylus rubidus
Ascaris suum
Strongyloides ransomi (volwassen stadia)
Oesophagostomum dentatum
Oesophagostomum quadrispinulatum (volwassen stadia)

Longwormen (volwassen stadia):
Metastrongylus spp.

Nierwormen (volwassen stadia):
Stephanurus dentatus

Zuigende luizen:
Haematopinus suis

Schurftmijten:
Sarcoptes scabiei

Voor het schaap (niet melkgevend):
Voor de bestrijding van infecties van de volgende gastro-intestinale rondwormen, longwormen, schurftmijten en neushorzels:

Gastro-intestinale rondwormen (volwassen stadia en vierde stadium larven (L4) tenzij anders is aangegeven):
Chabertina ovina
Cooperia curticei (alleen L4)
Cooperia oncophora
Haemonchus contortus
Nematodirus fillicollis (alleen onvolwassen stadia)
Nematodirus battus (alleen L4)
Nematodirus spathiger
Oesophagostomum venulosum
Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*
Strongyloides papillosis
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus columbriformis
Trichostrongylus vitrinus
Trichostrongylus spp. (alleen volwassen stadia)
* geïnhibeerde larvale stadia (L4) inclusief stammen die resistent zijn voor benzimidazol zijngevoelig.

Longwormen (volwassen stadia)
Dictyocaulus filaria

Neushorzels (eerste, tweede en derde stadium larven)
Oestrus ovis

Schurftmijten
Psoroptes ovis

Toedieningswijze en dosering 

Het product wordt toegediend in een dosis van 200 (rund en schaap) of 300 (varken) microgram doramectine per kg lichaamsgewicht. Elke ml bevat 10 mg doramectine voldoende om 50 kg (rund, schaap) of 33 kg (varken) lichaamsgewicht te behandelen.

Toediening/dosering:
Rund: subcutane toediening (maximaal 4 ml per injectieplaats).
Schaap: intramusculaire toediening (maximaal 1,4 ml per injectieplaats).
Varken: intramusculaire toediening (maximaal 2,3 ml per injectieplaats).

Indien bij het schaap de klinische verschijnselen van een infectie met Psoroptes ovis (jeuk, vochtige korsten) binnen 14 dagen na toediening niet zijn verdwenen, dan dient de behandeling te worden herhaald.

Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden; de nauwkeurigheid van het doseerhulpmiddel dient te worden nagegaan.

Als dieren groepsgewijs behandeld worden in plaats van individueel, dienen zij op gewicht te worden ingedeeld in groepen en moet de toe te dienen dosis op basis daarvan worden berekend, dit om onder-of overdosering te vermijden.

Contra-indicaties

Rund en varken: geen
Schaap: niet gebruiken bij lammeren jonger dan 6 weken.

Wachttermijn 

Rund:

(Orgaan)vlees: 70 dagen

Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

Varken:

(Orgaan)vlees: 77 dagen

Schaap:

(Orgaan)vlees: 70 dagen

Niet voor gebruik in lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Niet gebruiken in drachtige ooien, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 70 dagen voor de verwachte partus.

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Doramectine is zeer toxisch voor mest fauna en waterorganismen en kan ophopen in sedimenten.
Net als andere macrocyclische lactonen, kan doramectine een negatief effect hebben op niet-doeldieren. Uitscheiding van potentieel giftige niveaus doramectine kan gedurende een periode van enkele weken volgend op de behandeling plaatsvinden. Faeces met doramectine die door behandelde dieren wordt uitgescheiden in de wei, reduceert mogelijk de overvloed aan organismen die zich met mest voeden, hetgeen de mestafbraak kan beïnvloeden.
Gevaar voor water ecosystemen en mestfauna kan beperkt worden door te frequent en herhaald gebruik van doramectine ( en producten uit dezelfde anthelmintische klasse) in runderen en schapen te vermijden.
Het risico voor water ecosystemen kan beperkt worden door behandeld vee gedurende twee tot vijf weken na behandeling weg te houden van oppervlaktewater.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:
-frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode,
-onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(s) duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend.

Varken: De werkzaamheid tegen schurftmijten is niet volledig.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Niet roken of eten tijdens gebruik van product.
Handen wassen na gebruik.
Lees vooraf de gebruiksaanwijzing.
Buiten bereik van kinderen houden.
Na accidentele zelfinjectie dienen eventuele verschijnselen symptomatisch behandeld te worden.

Registratienummer

REG NL 9844

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag