Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Cydectin 0,1% orale oplossing

Werkzaam bestanddeel 

Elke ml bevat:
Moxidectine, Vaste stof 1,00 mg

Doeldier

Schapen

Indicaties 

Infecties bij schapen veroorzaakt door parasieten die gevoelig zijn voor moxidectine.

Voor de behandeling en bestrijding van infecties veroorzaakt door:

- Volwassen en onvolwassen maagdarmwormen:
Haemonchus contortus (ook de geïnhibeerde larven)
Ostertagia circumcincta (ook de geïnhibeerde larven)
Ostertagia trifurcata
Trichostrongylus axei (ook de geïnhibeerde larven)
Trichostrongylus colubriformis
Trichostrongylus vitrinus
Nematodirus battus
Nematodirus spathiger
Nematodirus filicollis (alleen volwassen)
Strongyloïdes papillosus (alleen larvale stadia)
Cooperia curticei (alleen volwassen)
Cooperia Oncophora
Oesophagostomum colombianum
Oesophagostomum venulosum (alleen volwassen)
Chabertia ovina
Trichuris ovis (alleen volwassen)

- Volwassen longwormen:
Dictyocaulus filaria

Door een aanhoudende werkzaamheid van het product wordt herinfectie voorkomen:
- gedurende 5 weken bij Ostertagia circumcincta en Haemonchus contortus
- gedurende 4 weken bij Oesophagostomum colombianum
Klinische studies, gedaan met experimentele en natuurlijke infecties, tonen aan dat het middel effectief is tegen sommige benzimidazole resistente stammen, als:
Haemonchus contortus
Ostertagia circumcincta
Trichostrongylus colubriformis
Cooperia curticei

Toedieningswijze en dosering 

Dient gegeven te worden als een enkelvoudige orale doses van 1 ml/5 kg lichaamsgewicht overeenkomend met 200 μg moxidectine per kg lichaamsgewicht, gebruik makend van een standaard drenchapparaat.

Om te zorgen voor een juiste dosering, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald; de nauwkeurigheid van het doseerapparaat moet worden gecontroleerd.
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Contra-indicaties

Geen

Wachttermijn 

(Orgaan)vlees: 14 dagen
Melk: 5 dagen.

Bijwerkingen 

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:
- herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode,
- onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeneesmiddel of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).
- Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de tests duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend.
- Resistentie tegen macrocyclische lactonen voor Teladorsagia bij schapen is in een aantal landen gemeld. In 2008 kwam moxidectine resistentie zeer zelden voor in heel Europa; er is in één enkel geval melding gemaakt van een Teladorsagia circumcincta-stam die resistent was tegen levamisol, benzimidazol en ivermectine. Derhalve dient het gebruik van dit diergeneesmiddel gebaseerd te worden op nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) met betrekking tot de gevoeligheid van parasieten en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden. Deze voorzorgsmaatregelen zijn met name belangrijk wanneer moxidectine wordt gebruikt om resistente stammen onder controle te houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd direct contact met huid of ogen.
Handen wassen na gebruik.
Niet roken of eten tijdens toepassing van het product.
Draag ondoordringbare rubberen handschoenen tijdens gebruik.

Overige voorzorgsmaatregelen betreffende de effecten op het milieu

Moxidectine voldoet aan de criteria voor een (zeer) persistente, bioaccumulatieve en toxische (PBT) stof; blootstelling van het milieu aan moxidectine moet daarom voor zover mogelijk worden beperkt. Behandelingen mogen alleen indien nodig worden toegediend en moeten gebaseerd zijn op het aantal eieren in de feces of beoordeling van het risico op infestatie van een dier en/of kudde.

Net als andere macrocyclische lactonen heeft moxidectine een potentieel schadelijk effect op niet-doelorganismen:

  • Moxidectine-bevattende feces die door behandelde dieren in de weide wordt uitgescheiden, kan tijdelijk leiden tot een afname van de abundantie van mest-etende organismen. Na behandeling van rundvee met het diergeneesmiddel kunnen hoeveelheden moxidectine die mogelijk toxisch zijn voor mestvliegsoorten gedurende een periode van meer dan 2 weken worden uitgescheiden en kan de abundantie van mestvliegen in die periode afnemen. In laboratoriumtesten is vastgesteld dat moxidectine tijdelijk effect kan hebben op de reproductie van mestkevers; veldonderzoeken wijzen echter niet op langetermijneffecten. Desondanks is het in geval van herhaalde behandelingen met moxidectine (zoals met diergeneesmiddelen van dezelfde klasse van anthelmintische middelen) raadzaam dieren niet elke keer op dezelfde weide te behandelen zodat mestfaunapopulaties zich kunnen herstellen.
  • Moxidectine is intrinsiek toxisch voor in het water levende organismen, waaronder vissen. Het diergeneesmiddel mag alleen worden gebruikt volgens de instructies op het etiket. Op basis van het uitscheidingsprofiel van moxidectine bij toediening als de pour-onformulering mogen behandelde dieren geen toegang hebben tot waterlopen gedurende de eerste week na behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Waterlopen niet met het diergeneesmiddel verontreinigen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

 

Registratienummer

REG NL 8660

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag