Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Synulox Smakelijke Tabletten

Uit de literatuur blijkt dat de therapietrouw zelfs bij kortdurende antibioticakuren vaak niet hoger is dan 44 tot 50%. Ruim de helft wordt dus niet volgens voorschrift afgemaakt, waarbij problemen met ingeven een belangrijke reden vormen.
De onlangs weer duidelijk bewezen smakelijkheid van Synulox kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. De smakelijke tabletten en druppels bevatten amoxycilline en clavulaanzuur, een combinatie met een breed indicatiegebied waarbij ook beta-lactamase producerende bacteriestammen worden aangepakt.

Alles uitvouwen
 • Synulox een logische keuze voor de juiste aanpak

  • Unieke samenstelling
  • Uitmuntende biologische beschikbaarheid
  • Bewezen smakelijkheid
  • Leverbaar in smakelijke tabletten en in druppel vorm
  • Al meer dan 25 jaar betrouwbaarheid
  • Geen aantoonbare resistentieontwikkeling
  • Breedspectrum
  • Langere behandeling by pyodermie geen probleem:
   • minimale bijwerkingen
   • smakelijkheid van de tabletten bevordert de therapietrouw
 • Voor orale toediening
  Dosering: 12,5 mg per kg lichaamsgewicht, 2x daags, Bij hardnekkige infecties (o.a. luchtweginfecties) wordt aanbevolen de dosering te verdubbelen (25 mg/kg lichaamsgewicht, 2x daags).
  Behandelingsduur:
  voor het merendeel van de infecties: 5-7 dagen; in chronische gevallen, waarbij veel weefselbeschadiging is opgetreden, verdient het aanbeveling de onderstaande behandelingsduur aan te houden:

  • Chronische huidinfecties: 10-20 dagen.
  • Chronische cystitis: 10-28 dagen.
  • Luchtweginfecties: 7-10 dagen.
 • Synulox is effectief tegen een breed scala van klinisch relevante bacteriën bij hond en kat. Resistentie van bacteriën tegen antibiotica uit de penicillinegroep wordt meestal veroorzaakt door enzymen, b- lactamasen geheten. Deze enzymen vernietigen het antibioticum voordat dit op de bacterie zelf kan inwerken. Het clavulaanzuur doorbreekt dit verdedigingsmechanisme door het b-lactamase te inactiveren. Door deze werking van clavulaanzuur wordt het werkingsspectrum van amoxicilline uitgebreid met micro-organismen, welke resistent zijn tengevolge van de productie van voor clavulaanuur gevoelige b-lactamasen.
  In vitro is een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie actief tegen een breed spectrum van klinisch belangrijke aerobe en anaerobe bacteriën inclusief: Gram-positieven: Staphylococcen (inclusief ß-lactamase vormende stammen), Streptococcen, Peptostreptococcus spp., Corynebacteria, Clostridia. Gramnegatieven: Escherichia coli (inclusief de meeste ß-lactamase producerende stammen), Bacteroides spp. (inclusief ßlactamase vormende stammen), Salmonella spp. (inclusief ßlactamase vormende stammen), Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium necrophorum, Klebsiella spp, Proteus spp. Pasteurella spp.

 • Contra-indicaties
  Niet toepassen bij dieren die overgevoelig zijn voor penicillines.
  Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
  Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.
  Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor penicillines worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen. Net als andere penicillines mag het product niet oraal worden toegediend aan kleine knaagdieren en haasachtigen.
  Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
  Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn. 1. In geval van overgevoeligheid elk contact met het product vermijden. 2. In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. 3. In geval van optreden van symptomen na contact, zoals huiduitslag of aanhoudende irritatie van de ogen, dient het advies van een arts gevraagd worden en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die onmiddellijke medische verzorging vereisen.
  Bijwerkingen (frequentie en ernst)
  Allergische reacties (allergische huidreacties, anafylaxie) kunnen voorkomen, de behandeling dient dan onmiddellijk te worden stopgezet. Tegenmaatregelen bij een allergische reactie zijn: In het geval van anafylaxie: epinefrine (adrenaline) englucocorticoïden;
  In het geval van allergische huidreacties: antihistaminica en / of glucocorticoïden Bij gebruik van dit product kunnen incidenteel gastrointestinale stoornissen (braken, diarree, anorexia) voorkomen.
  Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
  De veiligheid van het product is niet bewezen tijdens dracht en lactatie in het doeldier. Uit laboratoriumonderzoeken bij ratten zijn geen aanwijzingen gekomen die wijzen op teratogene of foetotoxische effecten. Het product uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de verantwoordelijke dierenarts.
  Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
  De bactericide werking van amoxicilline kan worden verminderd door het gelijktijdig gebruik van bacteriostatische stoffen zoals macroliden, tetracyclinen, sulfonamiden en chlooramfenicol.