Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Excenel

Werkzaam bestanddeel 

Per ml gereconstitueerd product:
ceftiofur (als ceftiofur-natrium): 50 mg

Doeldier

Rund, varken.

Indicaties 

Rund: voor de behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Haemophilus somnus. Behandeling van runderen met acute interdigitale necrobacillose (tussenklauwpanaritium) geassocieerd met Fusobacterium necrophorum en Porphyromonas assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus).

Varken: voor de behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis en Streptococcus suis. 

Toedieningswijze en dosering 

Bereiden van de oplossing voor injectie:
1 g steriel poeder oplossen in 20 ml geconserveerd steriel water voor injectie;
4 g steriel poeder oplossen in 80 ml geconserveerd steriel water voor injectie.
Het oplossen moet snel gebeuren. De aldus verkregen oplossing bevat 50 mg ceftiofur per ml.

Toediening:
Rund en varken: intramusculair

Dosering:

Rund:
Luchtweginfecties: 1 mg ceftiofur per kg lichaamsgewicht (1 ml per 50 kg), intramusculair
éénmaal daags gedurende drie tot vijf opeenvolgende dagen met een tussentijd van 24 uur.
Tussenklauwpanaritium: 1 mg ceftiofur per kg lichaamsgewicht (1 ml per 50 kg) intramusculair
éénmaal daags gedurende drie opeenvolgende dagen met een tussentijd van 24 uur.

Varken:
3 mg ceftiofur per kg lichaamsgewicht (3 ml per 50 kg)
éénmaal daags, gedurende 3 opeenvolgende dagen met een tussentijd van 24 uur.

Indien na 3 tot 5 dagen geen verbetering optreedt, moet de diagnose opnieuw gesteld worden.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor ceftiofur.
Niet gebruiken bij pluimvee (inclusief eieren) in verband met het risico van verspreiding van antimicrobiële resistentie naar de mens.

Wachttermijn 

Rund:
Vlees: 1 dag;
Melk: 0 dagen.

Varken:
Vlees: 2 dagen.

Bijwerkingen 

Op de injectieplaats kan eventueel een pijnreaktie worden waargenomen; deze is meestal kort en van voorbijgaande aard. Er werden echter geen macroscopisch zichtbare weefselirritaties waargenomen bij runderen of varkens welke werden behandeld volgens het voorgestelde schema en die geslacht werden aan het einde van de aanbevolen wachttijd.

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het product selecteert voor resistente stammen, zoals bacteriën die breedspectrumbètalactamasen (ESBL) produceren en mogelijk een risico vormen voor de volksgezondheid als deze stammen zich bijv. via voedsel verspreiden naar de mens. Daarom dient het gebruik van het product te worden beperkt tot behandeling van klinische aandoeningen die onvoldoende gereageerd hebben, of waarvan verwacht wordt dat ze onvoldoende zullen reageren, (dit wil zeggen zeer acute gevallen wanneer behandeling moet worden ingesteld zonder bacteriologische diagnose) op eerstelijnsbehandeling. Bij gebruik van het product dient rekening gehouden te worden met officiële, nationale en regionale richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen. Toenemend gebruik waaronder gebruik van het product dat afwijkt van de voorschriften die in de SPC gegeven worden, kan de prevalentie van een dergelijke resistentie doen toenemen. Waar mogelijk het product uitsluitend te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstesten.
Het product is bedoeld voor de behandeling van afzonderlijke dieren. Niet gebruiken voor ziektepreventie of als onderdeel van gezondheidsprogramma’s voor kuddes. Behandeling van groepen dieren dient strikt te worden beperkt tot reeds bestaande ziekte-uitbraken overeenkomstig de goedgekeurde gebruiksvoorwaarden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie, mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Registratienummer

REG NL 9915

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag