Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Cerenia injectie

Werkzaam bestanddeel

1 ml oplossing bevat:
Maropitant ( als maropitant citraat monohydraat) 10 mg.

Doeldier

Honden en katten.

Indicaties 

Honden:
Voor de behandeling en preventie van misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie
Voor preventie van braken met uitzondering van braken veroorzaakt door reisziekte.
Voor de behandeling van braken, in combinatie met andere ondersteunende maatregelen.
Voor de preventie van perioperatieve misselijkheid en braken en de verbetering van het herstel na algemene anesthesie waarbij de μ- opiaat receptor agonist morfine is gebruikt.

Katten:
Voor de preventie van braken en vermindering van misselijkheid, behalve misselijkheid veroorzaakt door reisziekte.
Voor de behandeling van braken, in combinatie met andere ondersteunende maatregelen.

Toedieningswijze en dosering 

Voor subcutaan of intraveneus gebruik bij honden en katten.

Cerenia oplossing voor injectie dient subcutaan of intraveneus geïnjecteerd te worden, eenmaal daags, in een dosering van 1 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml/10 kg lichaamsgewicht) tot aan 5 opeenvolgende dagen.Intraveneuze toediening van Cerenia dient te worden gegeven als een enkele bolus zonder het product te mengen met andere vloeistoffen.

Bij honden kan Cerenia gebruikt worden ter behandeling of preventie van braken als tabletten of als oplossing voor injectie, eenmaal daags toegediend. Cerenia oplossing voor injectie kan worden toegediend tot 5 dagen en Cerenia tabletten tot 14 dagen achtereen.

Voor preventie van braken dient Cerenia oplossing voor injectie meer dan 1 uur van tevoren toegediend te worden. Daar de werkingsduur ongeveer 24 uur is, kan de behandeling gegeven worden op de avond vóór de toediening van een agens dat het braken kan veroorzaken, bv chemotherapie.

Daar de farmacokinetische variatie groot is en maropitant in het lichaam cumuleert na herhaalde toediening van een dagelijkse dosis, kan in individuele gevallen bij herhaling van de dosis een lagere dan de aanbevolen dosis voldoende zijn.

Contra-indicaties

Geen.

Wachttermijn 

Niet van toepassing.

Bijwerkingen 

De injectieplaats kan pijnlijk zijn bij subcutane toediening.

Bij katten wordt matige tot ernstige pijn zeer vaak waargenomen (bij ongeveer een derde van de katten).

In zeer zeldzame gevallen kunnen er anafylactische reacties optreden (allergisch oedeem, urticaria, erytheem, collaps, dyspneu, bleke slijmvliezen).

De frequentie van bijwerkingen wordt gedefinieerd volgens de volgende standaard:
- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerkingen gedurende de behandeling)
- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 100 dieren)
- niet vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 1000 dieren)
- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 10000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 op de 10000 dieren, inclusief incidentele meldingen)

Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen 

Braken kan geassocieerd zijn met ernstige, de conditie sterk ondermijnende aandoeningen waaronder gastro-intestinale obstructies en derhalve dient er een passende diagnostische beoordeling plaats te vinden.

"Good veterinary practice" geeft aan dat anti-emetica gebruikt zouden moeten worden in combinatie met andere diergeneeskundige en ondersteunende maatregelen, zoals dieet controle en vloeistof substitutie therapie terwijl de onderliggende oorzaken van het braken aangepakt worden.

Het gebruik van Cerenia oplossing voor injectie voor de behandeling van braken veroorzaakt door reisziekte wordt niet aanbevolen.

Honden:
Hoewel de effectiviteit van Cerenia bewezen is voor zowel behandeling als preventie van braken veroorzaakt door chemotherapie, bleek de effectiviteit beter te zijn bij preventief gebruik. Het wordt dan ook aanbevolen om het anti-emetische middel toe te dienen vóór toediening van het chemotherapeutische middel.

Katten:
De effectiviteit van Cerenia voor vermindering van misselijkheid bij katten is aangetoond in een studie model (xylazine- geïnduceerde misselijkheid).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet vastgesteld bij honden jonger dan een leeftijd van 8 weken, of bij katten jonger dan 16 weken en bij drachtige of lacterende honden en katten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de behandelend dierenarts.

Maropitant wordt gemetaboliseerd in de lever en dient daarom met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patienten met leveraandoeningen. Daar tijdens een 14-daagse behandelingsperiode stapeling van maropitant optreedt in het lichaam door metabole verzadiging, dient tijdens langdurige behandeling, naast eventuele bijwerkingen, de leverfunctie zorgvuldig te worden gemonitoord.

Bij dieren die lijden aan-of gepredisponeerd zijn voor hartaandoeningen dient Cerenia met voorzichtigheid gebruikt te worden daar maropitant affiniteit heeft met de Ca-en K-ion kanalen.

In een studie met gezonde Beagles die 8 mg/kg oraal toegediend kregen, werd een verlenging van ongeveer 10% in het QT interval van het ECG waargenomen; het is echter onwaarschijnlijk dat een dergelijke verlenging van klinische betekenis is.

Vanwege de veelvoorkomende pijn tijdens subcutane injectie, kunnen aanvullende maatregelen genomen worden om de dieren in bedwang te houden. Door het product op koelkasttemperatuur te injecteren, kan pijn bij de injectie verminderd worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Handen wassen na gebruik. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond. In laboratoriumstudies is gebleken dat maropitant potentieel oogirritatie kan veroorzaken. In geval van accidentele blootstelling van de ogen aan het product met een ruime hoeveelheid water spoelen en een arts raadplegen.

Registratienummer

EU/2/06/062/005

Nadere informatie 

Zie bijsluiter of op aanvraag